Adatvédelem

“A számítógépes biztonság csak illúzió. Ha valamit tényleg titokban akarsz tartani, akkor tartsd észben, és ne vidd fel a számítógépedre.”

Chris Hemsworth –

ADATKEZELÉSI Szabályzat

Cs.Molnár Autóközlekedési Kft.
B/2020/004508

A Cs.Molnár Autóközlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság ezúton teszi közzé adatvédelmi, adatkezelési elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el.


Az Adatkezelő adatai
Az adatok kezelője a Cs. Molnár Autóközlekedési Kft.(„Adatkezelő”).
Székhelye: 5100 Jászberény, Madách I. u. 5/A.
Képviseli: Szűcs Éva
E-mail címe: szucsevike@freemail.hu
Telefonszáma: 06-30-984-0139


Az Adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) elkészítéséért, a benne foglaltak betartatásáért, ellenőrzésért, illetve a szükséges változtatások végrehajtásáért. A Tájékoztató mindenkor hatályos változata a Társaság székhelyén, továbbá a http:/ csmolnar.hu weboldalon érhető el.

Az Adatkezelő által kezelt adatok
Az Adatkezelő tevékenysége, az általa nyújtott szolgáltatások során adatkezelés szempontjából az alábbi szolgáltatási kategóriák esetén a következő személyes adatok kezelése valósul meg:
1.1 Szolgáltatás
Az Adatkezelő gépjármű vezető oktatási tevékenysége (elméleti és gyakorlati képzés vizsgára felkészítés). Kategóriák: B
A gépjárművezető-képzés szabályozását a Közúti Közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a 179/2011. Kormányrendelet, a 24/2005. (IV.21) évi GKM rendelet mellett a vizsgadíjrendelet és az orvosi alkalmasságról szóló rendelet is biztosítja. Ezen jogszabályok rögzítik a vezetői engedély megszerzésének egészségügyi, személyi és tárgyi feltételrendszerét, az ügyfelek (tanulók), a képzőszervek és az általuk foglalkoztatott szakemberek tevékenységét, továbbá azon dokumentummintákat (és így azok adattartalmát) melyeket a gépjárművezető-képzés során használni kell (BIZONYLATI ALBUM). Amely elérhető az alábbi címen:


http://www.nkh.gov.hu/dokumentumtar/pdf-elonezet/-/p/369939/bizonylati-album-kepzeshez


Képző szerv fentiek alapján az alábbi olyan dokumentumokat használja, melyhez ügyfeleitől személyes adatokat kér:


1) A jelentkezési lap
A jelentkezési lap a közlekedési hatóság által meghatározott tartalmú és szerkesztésű nyomtatvány. A jelentkezési lapot a vizsgára való jelentkezés előtt a tanuló tölti ki. A tanfolyam elméleti részének, illetve a „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tantárgynak az elvégzését az iskolavezető igazolja. Az iskolavezető igazolja az esetleges felmentéseket, a felmentések alapjául szolgáló okirat számának a bejegyzésével. Az igazolásokat aláírásával és a képző szerv bélyegzőjével érvényesíti. A jelentkezési lapon a tanuló által tett ilyen irányú nyilatkozatot a képviselet igazolására a közlekedési hatóságnak el kell fogadnia. A vizsgakötelezettség alóli mentesítési kérelem a felmentés alapjául szolgáló okirat iskolavezető által igazolt fénymásolatának a csatolásával történik. A vizsga alóli felmentést, valamint indokolt esetben a szóbeli vizsgát a közlekedési hatóság a jelentkezési lapon tett bejegyzéssel engedélyezi. A külföldi hatóság által kiadott vezetésre jogosító okmány honosítási eljárásában az okmányiroda határozatot ad ki. A határozat birtokában az ügyfélnek a tanfolyammentes vizsgára jelentkezésekor jelentkezési lapot kell kitöltenie, amelyhez csatolni kell az okmányiroda határozatát. Az okmányiroda által előírt elméleti vizsgán a kategóriának megfelelő közlekedési alapismeretek, gyakorlati vizsgán a kategóriának megfelelő forgalmi vizsgát kell érteni. A képző szervnek vissza kell adni azt a jelentkezési lapot, amelyik a vizsgára jelentéskor a fenti előírásoknak nem felel meg.


Adatok: neve, anyja neve, születési dátuma, születési helye, tartózkodási és értesítési cím, közlekedési iktatószám, azonosító (a képzőszerv azonosítója, a tanfolyam képzőszerv által meghatározott egyedi azonosítója, és a tanulótanfolyamon belüli egyedi sorszámát tartalmazó azonosító), vezetői engedély kategóriája – amelyre a képzés irányul, a teljesített képzési rész (tantárgy) megnevezése, egészségügyi csoportra, korlátozásra, mentességre vonatkozó adat, felmentés alapjául szolgáló okirat száma, képzés: e-learning vagy tantermi, aláírás.


Jelentkezéskor ezen felül szükséges adat az ügyfél telefonszáma, és e-mail címe kapcsolattartás céljából.


2) A vezetési karton
A képző szerv a bizonylati album szerinti – a tanuló és a gyakorlati képzést végző képző szerv adataival kitöltött – vezetési kartont leadja okmányirodának (mint közlekedési hatóság). A közlekedési hatóság rávezeti a vizsgázó iktatószámát és abban az esetben hitelesíti, ha a vizsgázó a gyakorlati oktatáson való részvétel előfeltételeinek eleget tett.

A vezetési karton tartalmazza: a tanuló nevét, születési dátumát, értesítési címét, közlekedési hatóság iktatószámát, vezetési karton azonosító számát, tanfolyam képzőszerv által meghatározott egyedi azonosítóját, képzőszerv nevét, a gyakorlati oktató nevét, a választott kategóriát, gépkocsi rendszámát, korlátozásokat, sikeres vizsgák időpontjait, telefonszámot, e-mail címet, oktatás időpontját, a tanórán teljesített kilométer távolságot, iskolavezető-, tanuló-, szakoktató aláírását.

3) Egyéb kezelt dokumentumok, melyek fentieken túl további adatot nem tartalmaznak:

Tanulóösszesítő és Vezetési karton nyilvántartó , Elméleti oktatáshoz tanfolyamnapló.

További szolgáltatás:
A társaság egyéb tevékenységként szakfordítást végez, de ennek során személyes adatot nem kezel, nyilvántartást nem vezet.


1.2 Adatkezelő működésével kapcsolatos adatok kezelése


Az Adatkezelőként a szolgáltatásainak nyújtásához az egyes ügyfelekkel történő kapcsolatfelvétel, szerződéskötés, kapcsolattartás céljából felsorolt dokumentumokat papír-alapon tartjuk nyilván.


Azon jelentkezőkkel (ügyfelek, tanulók) akik ajánlatunkat elfogadják, képzési szerződést kötünk, adataikat szerződéses jogviszony alapján kezeljük.


Azon jelentkezők adatait, akikkel szerződéskötésre nem kerül sor, töröljük.

Szerződéses jogviszonyban álló ügyfeleink adatai időszakosan, 5 éves őrzési idő figyelembevételével kerülnek törlésre.

Amennyiben felmentésről szóló igazolás, vagy korábban megszerzett jogosítvány (mint ügyfél hozzájárulásával a hatóságnak történő benyújtás céljából készült okmánymásolat) szükséges a jelentkezéshez, ezen okmányokat a hatóságnak történő benyújtás után nem őrizzük meg, ezek másolatai megsemmisítésre kerülnek.

1.3 Adatkezelő által üzemeltetett http://www.csmolnar.hu weboldal

Az üzemeltetett weboldalon ügyfeleink (tanulók) részére tájékoztatást kívánunk nyújtani az alábbi témakörükben:

Kezdőlap

Képzési tájékoztató

Jogosítványt szeretne

Forgalmi vizsga

Oktatók

Galéria

Kapcsolat

Statisztika

Adatvédelem

A weboldal kapcsolati aloldalán található elérhetőségeken van lehetőség üzenetet küldeni. A weblapon keresztül üzenet küldeni nem lehet.

1.4 Adatkezelő által üzemeltetett Facebook oldal


Adatkezelő általa üzemeltetett Facebook Profillal nem rendelkezik.

2. Az adatkezelés célja és időtartama


2.1 Adatkezelés célja


Adatkezelő az általa nyújtott egyes szolgáltatások biztosításához használja fel az adatokat, az 1.1 pontban meghatározott tevékenység végzése céljából.


2.2 Adatkezelés időtartama


A Gépjármű vezető képző szolgáltatás tekintetében Adatkezelő a személyes adatokat Felek között létrejött szerződéses jogviszony ideje alatt kezeli. A felek közötti szerződés teljesítése után a 24/2005. (IV.21)évi GKM rendeletben meghatározott 5 éves nyilvántartási ideig őrzi meg. Adatkezelő további, a szerződés teljesítése során tudomására jutott egyéb adatokat nyilvántartásából a szerződés teljesítését követően törli.

Adatkezelő a munkavállalói munkaviszonyával kapcsolatos adatokat 8 évig őrzi meg.

Adatkezelő az általa üzemeltetett Weboldallal kapcsolatban személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt azaz ajánlatkéréssel, jelentkezéssel, kapcsolatban kezel, ezen adatok törlésre kerülnek amennyiben szerződéses jogviszony nem keletkezik.

3. A személyes adatok kezelésének jogalapja


Gépjármű vezető képző szolgáltatás


A szolgáltatás tekintetében a személyes adatok kezelésének joga a Felek között létrejött szerződéses jogviszony teljesítése, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésén alapul. Kapcsolattartás céljára szolgáló adatok tekintetében az adatkezelés ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapul.


3.1 Az Adatkezelő működésével kapcsolatban, illetve az általa üzemeltetett Weboldal esetén


A kapcsolati aloldalon és a megjelölt elérhetőségeken keresztül megküldött megkeresésekkel a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.


Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.


A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.


A honlapon megadott adatokat a jelentkezés esetében kizárólag szerződéskötés céljából használjuk fel vagy amennyiben ez nem jön létre törlésre kerülnek.

4. Személyes adatok megismerhetősége


A személyes adatok közvetlen megismerésére kizárólag Adatkezelő jogosult.
A CS. Molnár Autóközlekedési Kft. az Ügyfelek és Felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden elvárhatót megtesz. Az 1. pontban meghatározott és kezelt adatok tekintetében Adatkezelő a legnagyobb körültekintéssel jár el, azt szigorúan bizalmasan kezeli.


Az Adatkezelő munkatársai az adatok kezelése terén különböző jogosultságokkal rendelkeznek:


Teljes körű hozzáféréssel rendelkezik: Iskolavezető-ügyvezető.


Kizárólag az 1. pontban meghatározott vezetési kartonban feltüntetett adatokhoz fér hozzá: gyakorlati oktatást végző alkalmazott vagy alvállalkozó.


Kizárólag a tanulók nevéhez, születési adataihoz férnek hozzá az elméleti oktató munkatársak (Oktatási napló)


A gyakorlati oktatást végző munkavállalók/megbízottak/alvállalkozók vizsga alkalmával ellenőrzésre átadják vizsgabiztos részére a vezetési kartont, de vizsgabiztos ezen adatokat ezután nem kezeli. Ezzel jogszabályi kötelezettségüket teljesítik (24/2005. (IV.21)évi GKM rendelet)

5. Adattovábbítás


A jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával Felhasználó az adatvédelmi elveinket tudomásul véve kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a vele közvetlen szerződéses viszonyban álló szolgáltatók részére, a rendelkezésre bocsátott adatok vonatkozásában adattovábbítást végezzen. A továbbított adatokat minden érintett kizárólag a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azokat további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek továbbadni semmilyen formában nem jogosult. Az adattovábbítás célja: Adatkezelő szerződéses feladatainak teljesítése. A tárolt adatokat a törvényben meghatározott esetek (pl. büntetőeljárás keretében) illetve szerződéses feladatainak teljesítése kivételével, egyéb harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé.


Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez:


1 Név:  Ócsainé Kollár Melinda, mint adatkezelő KÖNYVELŐJE
Székhely: 5122. Jászdózsa Orgona u 6.

Adatkezelő a fenti könyvelőiroda részére csak a megbízása teljesítéséhez szükséges adatokat továbbítja amelyek:

Munkavállaló munkaszerződése és az abban foglalt adatok.
A továbbított adatok köre: név, anyja neve, születési hely idő, cím, adóazonosító, TAJ szám, munkabér
Az adattovábbítás célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése

Vállalkozás pénzügyi bizonylatai, illetve azt alátámasztó dokumentumok
A továbbított adatok köre: tételes felsorolás nem lehetséges
Az adattovábbítás célja: könyvelő megbízása teljesítésének elősegítése, az adózásról és számvitelről szóló vonatkozó jogszabályokban foglaltak teljesítése

2 Név:  Innovációs és Technológiai Minisztérium
– Közlekedési Hatóság Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
. mint adatkezelő partnere és felügyeleti szerve a gépjárművezetői vizsgafeltételek ellenőrzése és a vizsga lebonyolításában
Székhely:  [1066 Budapest, Teréz krt. 62. ]

Adatkezelő a fenti partner részére a megbízása teljesítéséhez szükséges adatokat továbbítja amelyek:


A továbbított adatok köre: 1.pontban meghatározott jelentkezési lapon és vezetési kartonon feltüntetett adatok, továbbá korábbi bizonyítványok és vizsgaeredmények, mentességeket igazoló okiratok másolatai
Az adattovábbítás célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése

3 Név: E-Educatio Információtechnológiai ZRT. mint adatkezelő szerződéses partnere az e-learning képzés tekintetében
Székhely: 
[1111 Budapest Budafoki út 59.]

Adatkezelő a fenti partner részére a megbízása teljesítéséhez szükséges adatokat továbbítja amelyek:
A továbbított adatok köre: 1.pontban meghatározott jelentkezési lapon feltüntetett adatok
Az adattovábbítás célja: szerződéses kötelezettség teljesítése

Adattovábbítás külföldre


Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezései teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.


Az Adatkezelő személyes adatokat a nemzetközi jogsegélyről, az adóügyi információcseréről, valamint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében, a nemzetközi szerződésben meghatározott célból, feltételekkel és adatkörben továbbít harmadik országba. Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor

6. Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak való megfelelésében, kiemelten biztosítják az érintettek jogainak védelmét, továbbá megfelelő technikai és szervezési intézkedések tesznek a személyes adatok védelme érdekében.
Az Adatkezelő részére az adatok kezelése során Adatfeldolgozóként az alábbi partnerek járnak el:
Név: Tárhelypark Kft.

Cím: 1122 Gaál József út 24.
Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: tárhely szolgáltatás, igénybevétele szerződés szerint

7. A Felhasználó jogai

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben: az szucsevike@freemail.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: CS. Molnár Autóközlekedési Kft., 5100 Jászberény, Madách I. u. 5/A. mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén a szucsevike@freemail.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 5100 Jászberény, Madách I. u. 5/A mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy kezelésének korlátozását a szucsevike@freemail.hu e-mail címen és postai levél útján a CS. Molnár Autóközlekedési Kft. 5100 Jászberény, Madách I. u. 5/A. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő a személyes adatok kezelését korlátozza, ha a Felhasználó ezt kéri. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, kezelésének korlátozása vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, kezelés korlátozása vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy kezelés korlátozása iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

8. Weboldal használata során gyűjtött adatok

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen részében írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:

Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak. 

Naplófájlok:  az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 192.168.2.1), a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.

Az Adatkezelő – hasonlóan más, weboldalt üzemeltető szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.

9. Weboldal használata során gyűjtött adatok felhasználása

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben az Adatkezelő személyes preferenciái (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a Weboldalon) céljából is felhasználhatja.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

10. Cookie-k kikapcsolása:

Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a Weboldalon megjelenített tartalmak nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek, vagy nem olyan módon, ahogyan egyébként a cookie-k engedélyezésével lenne, és a Weboldal felhasználó élményt sem tudja így az Adatkezelő ugyanolyan mértékben biztosítani.

11. Linkek

A CS.Molnár Kft. a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a CS.Molnár Kft. tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. 

12. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Azon nem várt esetben, ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, Adatkezelő a bejelentéshez mellékeli a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az Adatkezelő az érintett részére adott, a valószínűsíthetően magas kockázattal járó adatvédelmi incidenssel kapcsolatos tájékoztatása során:

  • világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét;
  • információt nyújt a további tájékoztatást adó egyéb kapcsolattartó nevéről és elérhetőségeiről;
  • ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
  • ismerteti az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

13. Kamerarendszer által rögzített adatok

Adatkezelő székhelyén elektronikus képi és hangrögzítést lehetővé tévő megfigyelőrendszert nem üzemeltet.

14. Jogérvényesítési lehetőségek

Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük írjon a szucsevike@freemail.hu címre vagy postai levél útján a CS. Molnár Autóközlekedési Kft, 5100 Jászberény, Madách I. u. 5/A. címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
  • bíróságnál.

15. Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a EU 2016/679 Rendelete („GDPR”), továbbá a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Jászberény, 2018. 06. 11.
CS. Molnár Autóközlekedési Kft.
Adatkezelő

A tájékoztató a 2018. április 21-én hatályos hazai és európai adatvédelmi szabályozás alapján, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2018. április 21-ig közzétett állásfoglalásainak figyelembevételével készült.