Képzési tájékoztató

Cs. Molnár Autóközlekedési K. F. T.

Jászberény,Madách I. u. 5/A.

Tel: 06-30-9840-139.
E-mail: csmolnarautosisk@freemail.hu
Honlap: csmolnar.hu
Ügyfélfogadás:Budapest, 1046 Erkel Gyula u. 8.

Hétfőtől péntekig: 18 órától 20 óráig.
Nyilvántartási szám: B/2020/004508.
Cégjegyzési szám: 16-09-007722

Tisztelt Érdeklődő!


A Cs. Molnár Autósiskola az alábbi feltételekkel vállalja az Ön „B.” járműkategóriás képzését és vizsgára bocsátását.

  1. A tanfolyamra jelentkezőnek Jelentkezési lapot kell kitölteni, amelyet a képzőszerv készít el az Ön által bemutatott okmányok alapján. A képzőszerv iskolavezetője a bemutatott okmányok alapján ellenőrzi, hogy Ön megfelel-e a beiskolázás és a vizsgára bocsátás feltételeinek, továbbá a vezetői engedély kiadása nem ütközik-e akadályba. Amennyiben akadályozó körülmény merül fel, akkor erről Önt tájékoztatja.

2. A tanfolyamra történő beiskolázás az Ön és a Képzőszerv közötti írásbeli szerződés alapján történik. A „B.” kategóriás tanfolyamra történő beiskolázáshoz előzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie, kivéve, ha már rendelkezik más járműkategóriában – orvosi alkalmasságát igazoló – érvényes vezetői engedéllyel.
Az Ön vizsgára bocsátásának feltétele, hogy legalább egyes csoportú, érvényes orvosi alkalmassági minősítéssel rendelkezzék, ezért célszerű azt, a tanfolyam előtt beszerezni. Az egyes csoportú orvosi vizsgálatot a házi orvos végzi.

⦁ Tanfolyamra az vehető fel aki: 16,5 életévét betöltötte, és nyilatkozik arról, hogy a közoktatásról szóló törvény szerinti alapfokú iskolai végzettséget megszerezte, valamint közlekedésbiztonságilag alkalmas. Az alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt legkésőbb az első vizsga napján kell a Vizsgaközpont részére bemutatni. Az alapfokú iskolai végzettség igazolása hiányában, annak teljesítéséig a tanuló, a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.

4.Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei:
a./ Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte.
b./ Az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el.
c./ Aki megfelel az egészségügyi és – nyilatkozata alapján – a közlekedésbiztonsági előírásoknak.
d./ Aki nyilatkozata szerint a közoktatásról szóló törvény szerinti alapfokú iskolai végzettséget megszerezte.
e./ Akinek az életkora legalább a 17. életévének betöltése előtt 3 hónap.
f./ Akinek utánképzési kötelezettsége nem áll fenn.
g./ Aki a vizsgára való jelentkezésig – a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével – a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat (vizsgadíjat) a képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette.
h./ Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított kilenc hónapon belül nem jelentkezik vizsgára, illetve tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
A járműkategóriához kapcsolódó sikeres elméleti vizsga két évig érvényes. Ez idő alatt sikeres forgalmi vizsgát kell tennie, különben a teljes tanfolyamot újra kell kezdenie.

5. Forgalmi vizsgára csak az bocsátható:
a./ Aki megfelel a 4./ pontban leirt feltételeknek.
b./ Aki betöltötte a 17. életévét.
c./ Aki sikeres elméleti vizsgát tett és az még érvényes.
d./ Aki a tanfolyam gyakorlati részét a képzőszerv által igazoltan elvégezte, – a jogszabályban meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat teljesítette.

6. A „B” kategóriás elméleti tanfolyam tantárgyai és óraszámai.
Közlekedési alapismeretek 18 óra
Járművezetés elmélete 6 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra
A tanórák időtartama 45 perc. Legfeljebb két tanóra után 10 perc szünetet kell tartani.

Iskolánk, tantermi elméleti képzést legalább 10 fő – közel egyidejű – jelentkezése esetén tart, ha a jelentkezők ezt kérik.

6./a A „B” kategóriás elméleti tanfolyamot e-learning képzéssel is teljesítheti, ha rendelkezik internet hozzáféréssel. Ebben az esetben, otthonában, tetszés szerinti időpontban foglalkozhat a tananyaggal. A jelentkezéstől (a szükséges okmányok bemutatása, azok másolatának leadása, tandíj befizetése, stb.) számított néhány nap után már kezdheti a tanfolyamot. Iskolánk ezt a képzési formát ajánlja a hozzá jelentkező tanulóknak.

Az e-learning képzés szolgáltatója a képzési díj ellenében 180 napig, 75 órában biztosit hozzáférést a tananyaghoz. Az időtartam újabb díjfizetéssel hosszabbítható. A tananyagba történő első belépéstől számított 9 hónapon belül elméleti vizsgára kell jelentkezni. A 9 hónap eltelte után csak a tanfolyam ismétlése után kérhet vizsgát. A képzés megrendelését az autósiskola intézi. Szükség esetén egyéni konzultációt biztosít.

7. Az egyes elméleti tantárgyak hallgatása alóli mentesítések feltételei (tantermi képzés esetén):
A tanfolyam elméleti foglalkozásain való részvétel alól kérelem alapján mentesíthető:
⦁ a mozgáskorlátozott,
⦁ a siket,
A mentesítést az iskolavezető engedélyezi.
Szóban is vizsgázhat a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő külföldi állampolgár,(amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven), továbbá az egészségi állapotából következően – a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan – szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy. A számítógépes elméleti vizsga alóli felmentést írásban kell kérelmezni a közlekedési hatóság vezetőjénél. A kérelem illetékmentes, része a vizsgáztatási eljárásnak.
Tantermi képzés esetén a tanuló köteles az egyes tantárgyakra előirt minimum óraszámban részt venni az elméleti foglalkozásokon. Hiányzás esetén elméleti vizsgára nem bocsátható! Az elmulasztott óra a következő tanfolyam azonos foglalkozásán való részvétellel, illetve külön konzultáció keretében pótolható. (A külön konzultáció díja 5.000 Ft./óra.)

8. Az összes elméleti vizsga sikeres letételét követően általában 10 napon belül lehetőséget biztosítunk a gyakorlati vezetés megkezdésére.
Oktatásra választható gépkocsi típusok: Suzuki Swift.
Az alábbi órákat kell kötelezően levezetnie:
Alapoktatás (rutin) 9 óra
Főoktatás, forgalmi képzés:
Városi vezetés 14 óra
Országúti vezetés 4 óra
Éjszakai vezetés 2 óra
Forgalmi vizsga 1 óra
A gyakorlati vezetés során az előírt óraszámon túl, legalább 580 km levezetését is teljesíteni kell a forgalmi vizsgáig.
Már most jelezzük Önnek, a gyakorlati tapasztalatok szerint ez 29 óra alatt általában nem lehetséges! Az előírt távolság levezetéséhez szükséges órák száma az Ön képességeinek, és tanulási sebességének is függvénye.

A vezetési gyakorlat tanórái 50 percesek, két tanóra szünet nélkül is megtartható.
A gyakorlati vezetésre választható napszakokat, időpontokat az előírások figyelembevételével a szakoktatóval kölcsönösen egyeztetni kell. Vezetésre bármely munkanap választható.
Az oktatóval előre egyeztetett oktatási időpontot legalább 24 órával korábban lehet lemondani következmény nélkül. Az oktatás, 24 órán belüli lemondása esetén, illetve az egyeztetett oktatási időpontban meg nem jelenés esetén, a tervezett órákat meg kell fizetni.

9. A vezetői engedély kiadásához szükséges az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás bemutatása. Ezen igazolás helyett elfogadható az alábbi végzettségek valamelyikét igazoló bizonyítvány.
A 31/1992/XII.19./NM rendelet alapján:
⦁ az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi
⦁ az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi
⦁ védőnői
⦁ dietetikusi
⦁ mentőtiszti
⦁ gyógytornász
⦁ egészségügyi szakoktatói
⦁ diplomás ápolói oklevéllel /képesítéssel/ rendelkezők
⦁ közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek.
⦁ egészségügyi szakközépiskolát /szakiskolát / végzettek.
Továbbá: aki 1984. Január 01.-je után bármely járműkategóriában vezetői engedélyt vagy Trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt, valamint segédmotoros kerékpárra, vagy lassú járműre járművezetői igazolványt szerzett.
Továbbá: aki 1969. júl. 01. és 1983.dec. 31.-e. között szerzett Trolibusz járművezetői engedélyt.
A képzőszerv vállalja, hogy az elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzésének lehetőségeiről tájékoztatást ad. Az elsősegélynyújtó vizsga díja 18.000 Ft.
A vezetői engedély kiadása az okmányirodákban történik a vizsgaközpont elektronikus igazolása alapján. Az első vezetői engedély illetékmentes, egyébként 4.000 Ft.

10. Tandíjak:
Elméleti tanfolyam: 45.000 Ft.
E-learning tanfolyam: 45.000 Ft.
Gyakorlati képzés: (2024. január 15-től)
Budapest: 270.000 Ft./minimum 29 oktatási + egy vizsgaóra
Jászberény: 270.000 Ft./minimum 29 oktatási + egy vizsgaóra
A tandíj legfeljebb 4 részletben fizetendő. Első részlet az elméleti tandíj, amelyet legkésőbb az elméleti tanfolyam első foglalkozásán kell megfizetni. E-learning tanfolyam esetén a szükséges okmányok bemutatása, illetve azok fénymásolatának leadásakor kell megfizetni. A gyakorlati tandíj legalább 10 óránként a vezetés megkezdése előtt fizetendő. A 30. óra feletti pótórák vezetési alkalmanként is fizethetők.
A befizetés a képzőszervnél számla ellenében történik.
Gyakorlati vezetés:
Budapest: 9000 Ft / óra.
Jászberény: 9000 Ft / óra.
Az esetlegesen szükségessé váló pótórákat a gyakorlati vezetés megkezdése előtt kell az oktatónak megfizetni. A képzőszerv a pótórák befizetéséről a tanuló igénye szerint, illetve a sikeres vizsga után állít ki számlát.

11.Vizsgadíjak:
Közlekedési ismeretek 4 600 Ft.
Forgalom 11 000 Ft.
A vizsgadíjakat a tanuló egy összegben fizeti a képzőszerv kasszájába nyugta ellenében. A befizetett vizsgadíjakat a képzőszerv a mindenkori aktuális vizsgáknak megfelelően továbbítja a Vizsgaközpont felé. Budapesten, a forgalmi vizsga kiindulási helyének bérlője 3.000 Ft díjat számít fel a vizsga indulási helyének biztosításáért, melyet a tanulónak kell megfizetnie.


A tanuló jogai kötelezettségei:
Joga, hogy teljes körű korrekt tájékoztatást kapjon a képzési szolgáltatásról a tanulmányi szerződésben megjelölt képzőszervtől.
Joga, hogy a törvényes képviselője útján a képzési szolgáltatás ügyintézése miatt eljárjon.
Joga, hogy a tanulmányi szerződést felbontsa.
Joga, hogy a szerződésben meghatározott és befizetett szolgáltatási díj ellenértékét tanórákban hiánytalanul megkapja.
Joga, hogy szakoktatót és járművet válasszon a gyakorlati oktatáshoz (a képzőszerv mindenkori járműveiből).
Joga, hogy a gyakorlati képzés során szakoktatót cseréljen.
Joga, hogy a szolgáltatási díj ellenében pótórákat vegyen.
Joga, hogy a képzőszerv iskolavezetőjénél, a képzést felügyelő közlekedési hatóságnál észrevételt, panaszt tegyen a képzőszervre vagy annak szakoktatójára, alkalmazottjára.
Joga, hogy a képzőszervtől igazolást kapjon (ha nincs tandíj tartozása) a tanulmányi adatairól, ha a tanulmányi szerződést felbontja.
Joga, hogy jogszabályi előírások keretei között a képzési szolgáltatást szüneteltesse.
Joga, hogy a befizetett szolgáltatási díjról nyugtát, számlát kapjon.
Joga, eldönteni a gyakorlati oktatás során, hogy másik tanuló beülhet-e az oktató gépkocsiba.
Joga, hogy tanulmányait a képzési rendelet előírásainak megfelelően (számára hátrányos jogkövetkezmény nélkül) a rendelet által meghatározott időn belül befejezze.
Kötelezettsége, hogy a tanulmányi szerződés egy aláírt példányát a képzőszervnek leadja.
Kötelezettsége a jelentkezési lap hibátlan pontos kitöltése és mellékleteivel együtt történő leadása.
Kötelezettsége, hogy a szolgáltatási díjat – az írásos tájékoztatóban meghatározott módon – előre megfizesse.
Kötelezettsége, hogy a tanulmányi szerződésben megjelölt kategória elméleti és gyakorlati képzésén részt vegyen, távolmaradásának (hiányzásának) jogkövetkezményeit vállalja.
Kötelezettsége, hogy hiányzás esetén a megfelelő óraszámot pótolja.
Kötelezettsége, hogy az oktatás rendjét ne zavarja meg, illetőleg megfelelő ruházatban jelenjen meg.
Kötelezettsége, hogy nem vonhatja ki magát az oktatói utasítások alól az oktatás során.

A képző szerv jogai, kötelezettségei:
Joga, hogy a tanulmányi szerződést indokkal felmondja.
Joga, hogy a tanulmányi szerződés alapján szolgáltatási díjat állapítson meg.
Joga, hogy a szolgáltatási díjat módosítsa.
Joga, hogy a tanfolyam tantermi előadásainak időpontját meghatározza, illetőleg indokolt esetben módosítsa.
Joga, hogy a vizsgaközponttal a vizsga időpontokra vonatkozóan megállapodjon.
Joga, hogy alvállalkozót foglalkoztasson.
Kötelezettsége, hogy a képzésre jelentkezőkkel szerződést kössön.
Kötelezettsége, a beiskolázott tanulók ügyeinek teljes körű gondos intézése.
Kötelezettsége, a tanuló személyes adatainak bizalmas, diszkrét kezelése.
Kötelezettsége a tanulói panasz kivizsgálása.
Kötelezettsége, hogy a szolgáltatási díjról nyugtát vagy számlát adjon.
Kötelezettsége, a tanuló részére hivatalos és pontos igazolást kiadni a tanulmányi adatairól, ha a tanuló a tanulmányi szerződést felbontja és tartozása nincs.

A tanuló által kezdeményezett szerződés bontás esetén, az addig teljesített órákról az igazolást a képzőszerv 3 munkanapon belül kiadja 5.000 Ft kezelési költség ellenében.
A tandíjváltozás a kihirdetés napjától érvényes. A korábban befizetett – és fel nem használt –tandíjat ki kell egészíteni.
Oktatási helyszínek:
Elméleti tanfolyam: E-learning (otthoni tanulás), illetve a közlekedési hatóság által jóváhagyott tanteremben.
Forgalmi vezetéskor a tanulók váltási helye: Jászberény, Szentháromság tér,
vagy budapesti képzés esetén Budapest, Duna Pláza, nyitott parkoló

12. Az iskolavezető neve: Szűcs Éva
telefonszáma: 30/984-0139
e-mail címe: szucs.eva.60@gmail.com

13. A képzés szakfelügyeletét a Vizsgaközpont látja el.

Kelt: Jászberény, 2019. 02. 01.

Szűcs Éva
Iskolavezető