Statisztika

1. Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)

Az ÁKÓ-t a közúti járművezetői tanfolyamok „Járművezetési gyakorlat” tantárgyaira vonatkozóan kell számítani a sikeres forgalmi vizsga napján 17. életévét már betöltött és a 40. életévét még be nem töltött vizsgázók esetében.
Az ÁKÓ-t a  Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (továbbiakban: KAV) a naptári negyedévet követő 5 munkanapon belül
a) kiszámolja a legutolsó két teljes negyedévre vonatkozóan,
b) az a) pontnak megfelelően kiszámított ÁKÓ-t közzé teszi a honlapján. (https://vizsgakozpont.hu/dokumentumtar)
Amennyiben az adott számítási kategóriába bevont vizsgázók száma az érintett képző szerv tekintetében kevesebb, mint tíz, akkor azon kategória mellett az érintett képző szerv sorában „-” jel kerül feltüntetésre.

2 Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)

A VSM-et a közúti járművezetői tanfolyamok elméleti vizsgatárgyai és „Forgalmi vizsga” vizsgatárgy esetében kell számítani.
A VSM-et, naptári negyedévre és képző szervre vonatkozóan kell számítani az alábbiak szerint:
a képző szerv által adott vizsgatárgy kapcsán vizsgára lejelentett tanulók vizsgára jelentkezéseinek számához képest, az általuk tett sikeres vizsgák számát, százalékos arányban kell meghatározni úgy, hogy a viszonyítás alapja az adott negyedévre vonatkozóan a képző szerv által vizsgára lejelentett tanulók vizsgára jelentkezéseinek száma.
A VSM-et a KAV a naptári negyedévet követő 5 munkanapon belül
a) kiszámolja a legutolsó két teljes negyedévre vonatkozóan,
b) az a) pontnak megfelelően kiszámított VSM-et közzé teszi a honlapján. (https://vizsgakozpont.hu/dokumentumtar)
Amennyiben az adott képzési kategóriába bevont vizsgázók száma az érintett képző szerv
tekintetében kevesebb, mint tíz
, akkor azon kategória mellett az érintett képző szerv sorában „-” jel kerül feltüntetésre.

3 Képzési Költség (KK)

A KK-t a naptári negyedévre a képző szervnek magára vonatkozóan kell kiszámítania az alábbiak szerint:


Az adott naptári negyedévben sikeres forgalmi vizsgát tett tanulók által a képzés teljes időtartama alatt befizetett minden költség számtani átlagát kell venni.
A KK-ba kizárólag a vezetői engedély vagy képesítés megszerzésére irányuló képzési
szolgáltatáshoz kapcsolódó azon költségelemek összege kerül figyelembe vételre, amelyek a tanulót a tanulói, vagy felnőttképzési szerződés alapján terhelik, vagy terhelhetik.
Ide nem értendő és nem kell beleszámolni az orvosi alkalmassági vizsgálat díját, az elsősegély nyújtási ismeretek vizsga és képzés díját, pályaalkalmassági vizsgálat díját, vezetői engedély, vagy képesítés kiállításának hatósági díját.
Amennyiben az adott képzési kategóriában vagy szaktanfolyami csoportban a naptári
negyedévben nem volt bevont hallgató, akkor azon kategória vagy csoport mellett a képző
szerv vállalkozási feltételeiben meghatározott díjak összegét kell feltüntetni.

A hivatalos információk után az alábbiakról tájékoztatjuk a kedves Érdeklődőt.

Két főből álló iskolánk első sorban más autós iskoláknak dolgozik. Ezért a saját tanulóink vizsgázó létszáma általában nem éri el negyedévente a tíz főt. Ennek következtében ilyenkor ,a hatóságtól „AKÓ” és „VSM” adatot nem kapunk, ezeket megjeleníteni nem tudjuk.
A képzési költséget („KK”) nekünk kell kiszámolni és megadni akkor is, ha a negyedévben vizsgázók száma kevesebb, mint 10 fő. Azonban, a kis létszám miatt, az egy főre vetített költség, rendkívül csalóka számokat adhat. A képzési költséget elsődlegesen a gyakorlati órák száma határozza meg. Jászberényben, a tanulóink általában 30-50 óra között tesznek sikeres vizsgát. A fővárosi tanulóink általában 50-70 óra után tudnak sikerrel vizsgázni. Kivételes esetek pedig vannak. A fővárosban évente 1-5 alkalommal előfordul olyan tanuló is, aki csak a 100-140 órás gyakorlás után éri el a sikeres vizsgához szükséges tudást. Ha közülük egy, vagy kettő egy negyedévben tesz sikeres vizsgát, akkor annak a negyedévnek a „KK”-e irreálisan magas lesz.

A kötelezően megjelenítendő statisztikai adatokat a fentiek figyelembevételével értékelje!

2023. 3. negyedév

ÁKÓ: –
VSM: –
KK :335.600 Ft

2023. 4. negyedév

ÁKÓ:-

VSM: 25 %

KK   :367.600